Uygulama Esasları

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci Yönderliği – Uygulama Esasları

Genel Bilgi
Öğrenci Yönderliği lisans öğrencilerinin başvurabileceği bölüm tarafından seçilen 3 aday öğrencinin, öğrencilerin seçimine sunularak seçilen ve aşağıdaki görev ve sorumlulukları içeren bir pozisyondur:
a) Yeni öğrencilerin öğrenim gördükleri programa uyum sağlayabilmelerinde, ders seçimi, materyallere erişim, kampüs içerisinde belirli noktalara erişim gibi farklı konularda destek olma;
b) Öğrencilere ulaşmada ve gelişimlerini takip edebilmede akademik danışmanlara destek verme;
c) Öğrenci deneyimleri ve bölüm beklentileri arasında köprü görevi görme;
d) Öğrenci şikâyet/geribildirimlerini takip etme ve kayıt altına alma ve bunları düzenli olarak bölüm toplantılarında bölüm ile paylaşma;
e) Akademik ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesinde bölüme destek olma.

Öğrenci yönderleri aşağıda anlatılan yöntem ve kriterler çerçevesinde bir başvuru süreciyle seçilecek ve bir akademik yıl için atanacaktır. Seçilen Yönderlerin isimleri bölüme/fakülteye ait web sayfasında yer alacak ve kendilerine bölümde çalışabilecekleri bir masa verilecektir. Bu görevi bir yıl yapmış olan öğrenciler, aktif öğrenci oldukları süre içerisinde görev almak için tekrar başvuru yapabilir ve yönder olarak tekrar seçilmeleri durumunda görevi bir yıl daha sürdürebilirler. Görevi tamamlamış olan yönderlere akademik yıl sonunda öğrenci yönderi olarak görev aldıklarına dair bir sertifika verilecektir.

Bu görev süresince etik davranışlar göstermek çok önemlidir. Gizlilik ilkesi ile hareket edilmeli ve yönderlerin odak noktası yönderlik ettikleri öğrencilerin refahı olmalıdır.

Kimler başvurabilir?
Öğrenci yönderliği için başvuru yapacak kişilerin aşağıda belirtilen tüm kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir:

a) Öğrenci öğrenim gördüğü lisans programının ilk yılını tamamlamış ve aktif olmalıdır.
b) En az 2.5/4.00 genel not ortalamasına sahip olmalıdır.
c) Okuduğu lisans programında mezuniyet için tamamlaması gereken AKTS 180’den fazla olmamalıdır.
d) Bölüm/fakülte içerisinde akademik veya davranış bakımından herhangi bir uyarı yazısı almamış olması gerekmektedir.
e) Aşağıdaki konularda bilgi olması gereklidir:
i. Üniversitenin tarihi ve vizyonu
ii. İlgili bölümün geçmişi ve yakın zamanda yapılmış olan değişiklikler
iii. Programdan mezun olabilmek için gerekli şartlar ve yeterlilikler
iv. Lisans öğrencilerini ilgilendiren konularla ilgili yönetmelikler (ör. Lisans ve ön lisans programlarına ilişkin akademik yönetmelikler, yaz okulu yönetmeliği, yurtlara ilişkin yönetmelikler gibi)

Başvuru ve Karar Süreçleri
Rektörlük tarafından Öğrenci Yönderliği’ne başvurular için her akademik yıl başında bir son tarih belirlenir ve duyurulur. Öğrenciler @std.neu.edu.tr uzantılı öğrenci e-posta adreslerinden ilgili bölümün bölüm başkanına/program sorumlusuna başvuru formunu son en geç belirlenen tarihe kadar göndermek sureti ile başvuru yaparlar. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler belirlenen başvuru formunu doldurmalı ve başvuru gerekçelerini açıkça belirtmelidirler. Başvuru formuna ek olarak, iki referansın bilgilerinin de bulunduğu güncel özgeçmişlerini de başvuruya eklemelidirler.

Tüm başvurular bölüm yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. On (10) kişiden fazla başvuruların olduğu durumlarda, başvurular bölüm başkanı tarafından incelenir ve en iyi 10 adayın başvuruları bölüm yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Adaylar daha sonra bölüm yönetim kurulu tarafından sözlü mülakata alınarak değerlendirme yapılır ve karar verilir. Her bölüm bir akademik yılda sadece bir (1) öğrenci yönderi seçebilir. Ancak öğrenci sayısı fazla olan programlarda, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu sayı ihtiyaca göre yükseltilebilir. Seçilen adaylar karar ile ilgili bilgilendirilir ve bölüm başkanının yönlendirmesi ile görevlerine başlayabilir.

Görevin Sonlanması
Yönderlik görevi bir yıllığına verilen bir görevdir ve akademik yıl sonunda otomatik olarak görev sonlanır. Görev süresince herhangi bir görevi kötüye kullanma veya etik olmayan davranış gözlemlenmesi durumunda yönderlik görevi bölüm kurulu tarafından hemen sonlandırılır.

Öğrenci Yönderliği Başvuru Formu için tıklayınız